Mech Seal Cross Reference Chart

Seat Series

Riseals Burgmann John Crane AES Flowserve Vulcan Roten Sterling Other
RS-G6/G606 G6/G606 BS S03 8S 8.DINS
RS-G4 G4 S01 8.STD
RS-BO BO S06 4S 24.DING 522DINGS
RS-BS G6 BS S03 8S 8.DINS SM32DINS
RS-G13 G13
RS-BC BC
RS-G9 G9 S02 8L 8.DINL SM32DINL
RS-G16 G16
RS-BD BD S010
RS-BP BP S010
RS-PG PG
RS-W W S07/S070 1H 21/31 W
RS-G60 G60 M S040 19B STAT
RS-A A S09 23
RS-V V S08/S080 25 V T

Component Seals

Riseals Burgmann John Crane AES Flowserve Vulcan Roten Sterling Other
RS-M3N M3N
RS-M32/M37 M32/M37 T01 38 8 L4B SM32
RS-HJ92N HJ92N M010 EHS
RS-HJ977GN HJ977GN EHS3
RS-M7N M7N W07DM Europac600 1677 270
RS-M74 M74
RS-H7N H7N
RS-H75 H75
RS-H76 H76
RS-M74-D M74-D
RS-H74-D H74-D
RS-H12N H12N T01DB
RS-H10/H8 H10/H8
RS-1527 1527
RS-8-1 8-1 M01S 1609S 290S
RS-8B1 8B1 M02S 1609BS 290BS
RS-58U BT-C5.KU 58U M03S 1659S 259S
RS-58B BT-C5.KB 58B M04S 1659BS 259BS
RS-8-1T 8-1T M05S 1645S 294S
RS-8BT 8BT M06S 1645BS 294BS
RS-109 109 M01 1609 90 290
RS-109B 109B M02 1609B 290B
RS-59U BT-C56.KU 59U M03 1659 259
RS-59B BT-C56.KB 59B M04 1659B 259B
RS-9T 9T M05 1645 294
RS-9BT 9BT M06 1645B 294B
RS-RO RO
RS-GLF Grundfos pump seal
RS-10T/10R 10T/10R
RS-WB2
RS-1 MG901/D1-G55 1(US) P05U 51 A5
RS-1A 1A
RS-2(US) 2(US) P04U 52 A4
RS-2(N) MG920/D1-G50 2(N Seat) P02/P02T 200 20 21 212
RS-21 21 P04/P04T 110 11 21A 212A
RS-521 521 P03 240 24 52/L4K 522
RS-EA560 EA560(A)
RS-BIA
RS-2100 2100 B05 140 14DIN 540
RS-MG1/12/13 MG1/12/13 B02/B012/B013 190/192/193 19/192/193 13/13K/13N SMG1/12/13
RS-502 502 B07 1724 524
RS-155 155

Metal Bellow Seals

Riseals Burgmann John Crane AES Flowserve Vulcan Roten Sterling Other
RS-MFL85N MFL85N
RS-MFLWT80 MFLWT80
RS-670/676/680 670/676/680
RS-604/606/609 604/606/609

Cartridge Seals

Riseals Burgmann John Crane AES Flowserve Vulcan Roten Sterling Other
RS-4610 4610
RS-4620 4620
RS-5610 5610
RS-5620 5620
RS-5615 5615
RS-5625 5625
RS-Cartex-S Cartex-SN
RS-Cartex-D Cartex-DN
RS-CURC CURC
RS-DMSF DMSF
RS-SMSS SMSS
RS-ISC1PX ISC1PX
RS-ISC1BX ISC1BX
RS-ISC2PP ISC2PP
RS-ISC2BB ISC2BB
RS-SAF SAF(Safematic)
RS-ESD42L EKATO ESD42L
RS-ESD34G EKATO ESD34G
RS-M481K/M481KL M481K/M481KL
RS-M481K-D/M481KL-D M481K-D/M481KL-D